Публикации

Препораки, насоки и мерки за изработкана нова Стратегија за спречувањена одлив на мозоци

Овие препораки се генерирани во рамки на Конференцијата за спречување на одлив на мозоци. Истите опфаќаат насоки и мерки за изработка на нова Стратегија за спречување на одлив на мозоци.

Преземете го документот на следниов ЛИНК

Документ за јавна политика

Како да се задржат младите? „Одливот на мозоци како најголем предизвик за Република Северна Македонија

Преземете го документот на следниов ЛИНК

Што сме посеале, а што жнееме?

Анализа на Националната стратегија за вмрежување,
соработка и намалување на одливот
на високообразовании стручни кадри 2013 – 2020

Преземете го документот на следниов ЛИНК

КАКО ДА ГИ ЗАДРЖИМЕ МЛАДИТЕ?

Реакција и препораки на Мрежата за спречување на одлив на мозоци во пресрет на парламентарните избори

Преземете го документот на следниов ЛИНК